Polityka Prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Agnieszka Guzowska – „ADIUTA”

ul. Górna 19, 05-800 Pruszków, NIP: 7352565963

Telefon: 691 026 493

Email: agnieszka.guzowska@adiuta.pl

2) Cele przetwarzania

 • w celu zawarcia i wykonywania umowy (kontraktu) na prowadzenie psychoterapii, na podstawie Pani/Pana zainteresowania własną terapią i naszymi usługami w tym zakresie
 • w celu realizacji procesu superwizji, w którym jako psychoterapeuci, współpracujemy z superwizorami aby poszerzyć umiejętności zawodowe i, co istotne, zapewnić Pani/Panu bezpieczeństwo przy toczącej się psychoterapii
 • w celu oferowania Pani/Panu innych usług z naszej strony, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem

3) Kategorie Pani/Pana danych, których nie przetwarzamy
Oświadczamy,że nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych, które nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, a zwłaszcza informuję, że nie będzie utrwalany Pani/Pana wizerunek, ani głos, a także, że nie stosujemy w obrębie gabinetu Psychoterapeuty monitoringu wizyjnego.

4) Odbiorcy Danych
Informuję, że istnieje możliwość, iż będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe, które przetwarzamy, do następujących kategorii podmiotów:

 • firmy księgowej, z której usług korzystamy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych
 • firmy informatycznej, z której usług korzystamy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych
 • agencji marketingowej, z której usług korzystamy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych

Dane wrażliwe, na których przetwarzanie została wyrażona Pani/Pana zgoda, będą udostępniane wyłącznie w realizacji procesu superwizji, na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy psychoteraputą a superwizorem, w którym to procesie superwizji jako psychoterapeutci, współpracujemy ,aby poszerzyć umiejętności zawodowe i, co istotne, aby zapewnić Pani/Panu bezpieczeństwo przy toczącej się psychoterapii;

5) Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazuję Pani/Pana danych poza teren Polski, ani poza teren Unii Europejskiej, ani poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6) Okres przechowywania danych
Pani/Pana podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu umowy (kontraktu) do czasu, aż Pan/Pani zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania.

7) Pani/Pana prawa
Informuję, że przysługują Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych. Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać Pani/Pana dane, można zażądać, aby zostały usunięte
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Może Pan/Pani zażądać, aby ograniczyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Pani/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Informujemy, że podanie przez Pani/Pane danych jest dobrowolne. Zaznaczamy, że jeżeli nie poda Pani/Pan danych podstawowych, identyfikujących Pani/Pana przy transakcji w sposób wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza od strony podatkowej, to w takim przypadku możemy odmówić zawarcia umowy.

9) Podstawą do przetwarzania tych danych jest:
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)